تبلیغات
سایت پژوهشی حجة الاسلام والمسلمین استاد محقق علی آل کاظمی - تبرك جستن به آثار رسول خدا ص ....
سایت پژوهشی حجة الاسلام والمسلمین استاد محقق علی آل کاظمی
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

 قال الله تبارك وتعالی :(اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی ، یات بصیرا – یوسف آیه 93).

( این پیراهن مرا ببرید وبرصورت پدرم افكنید تا بینائیش به باز گردد ) .

این آیه وایات بسیار دیگر ازقرآن مجید میتواند جواب قاطعی باشد برای كسانی از معاندین اهل بیت علیهم السلام كه

زیارت قبر پیامبر وتبرك جستن به آن وزیارت قبوراهل بیت علیهم السلام را بدعت دانسته ، شیعیان را درتبرك جستن

به ضریح وقبور اهلبیت مورد انتقاد قرار می دهند .

*نظر احمد بن حنبل جماعه

عز بن جماعه حموی شافعی ازكتاب (العلل والسؤالات عبدالله بن احمد بن حنبل نقل می كند كه:

عبدالله ابن احمد بن حنبل گوید: از پدرم درباره كسی كه منبر پیامبرخدا صلی الله علیه وآله را لمس می كند

وبوسیله آن تبرك جسته ، وآنرا می بوسد ، وبا قبر پیامبر(ص) نیز بقصد ثواب همین كار را انجام می دهد؟ گفت : مانعی ندارد ) .

(العلل والسؤالات ازسیره نبویة بیومی ج3 ص163 ووفاء الوفاء 4 ص404 ).

*مخالفت ابن تیمیه


تا انجا كه تاریخ اسلام برای ما بیان میكند علماء وبزرگان فرق مختلف
اسلامی ازشیعه وسنی تبرك به آثار رسول گرامی وبوسیدن قبر ومنبر حضرتش را بزرگان
فریقین از شیعه وسنی جایز دانسته اند ، وابن تیمیه وبنی امیه كه پیامبر گرامی اسلام
آنان را لعنت فرموده وبا آنحضرت عداوت دیرینه داشته نسبت به فرزندان وذریه او
بزرگترین وفجیع ترین ستم هارا رواداشته اند ، مخالف تبرك به آثار حضرتش بوده اند
.


*حافظ ابوسعیدبن علا میگوید:


(دریك جزوه قدیمی كه برآن خط ابن ناصر ودیگران از حفاظ بود دیدم كه
دركلام احمد ابن حنبل آمده است كه از او درباره بوسیدن قبر پیامبر صلی الله علیه
وآله وبوسیدن منبرش می پرسند ؟ كه درجواب می گوید : اشكالی ندارد ، وی گوید من این
نوشته را به ابن تیمیه نشان دادم او ازاین نظریه تعجب می كرد ومیگفت : من ازاحمد
تعجب میكنم واین سخن او بنظر من شگفت آوراست ‍! وسپس می گوید : البته تعجبی ندارد
چون ازامام احمد برای ما روایت شده است كه پیراهن شافعی را میشوید وازآب غساله
پیراهن او مینوشد ).


(ابن جوزی درمناقب احمد این مطلب را در ص 455 وابن كثیر درتاریخ خود درج
10 ص 331 نقل كرده اند ).


*خطیب ابن حمله می گوید :


(ابن عمر دست راست خودرا بر قبر شریف پیامبر می گذاشت وبلال دوطرف صورت
خودرا بر قبر می گذاشت ، سپس می گوید : من دركتاب سؤالات عبدالله ابن امام احمد
دیدم كه از ابن جماعه نقل شده كه احمد بوسیدن قبر را جایز می دانسته است
.


وسپس می گوید : شكی نیست كه كثرت محبت به انسان این اجازه را می دهد
ومقصود از همه اینها احترام وتعظیم است ، ومردم مراتبشان دراین زمینه مختلف است ،
همانطور كه درزمان خود حضرت مردم مختلف بودهاند ، كسانی بودهاند كه وقتی حضرت را
میدیدهاند براختیار می شده اند ، وبه طرف حضرت میشتافته اند ، وكسانی هم بوده اند
كه عقب عقب می رفته اند ، همگی رفتارشان نیك بوده است ).


( وفاء الوفاء سمهودی ج4 ص 1405 ).


* گفتار سبكی دررد این تیمیه :


(سبكی دررد ابن تیمیه درمسئله زیارت قبور می گوید : منع دست مالیدن بر
قبر مورد اجماع نیست ، وبه روایتی كه یحیی بن الحسین از عمربن خالد از ابن نباته
ازكثیر بن زید از مطلب بن عبدالله نقل كرده استشهاد می كند كه گفته است : مروان
الحكم وارد شد ودید كسی روی قبر پیامبرصلیالله علیه وآله افتاده است ، مروان گردن
اورا گرفت وبه اوگفت: میدانی چه میكنی؟


آن شخص روبه مروان كرد وگفت : بله من میدانم چه میكنم من برای زیارت سنگ
وگل نیامده ام ، من برای زیارت رسولالله آمده ام ، وگفت ازپیامبر خدا شنیدم كه
میفرمود : (لاتبكوا علی الدین اذا ولاه اهله ، ولكن ابكوا اذا ولیه غیر اهله )
یعنی: (بردین گریه نكنید وقتی كه اهل آن برآن حكومت می كنند ، ولكن هنگامی بر دین
بگریید كه نااهلان برآن حكومت می كنند) .


مطلب گوید واین مرد ابو ایوب انصاری بود ...).


(شفاءالسقام ص280 )


البته داستان تبرك ابو ایوب انصاری وافتادن روی قبر پیامبر را كسانی مثل
احمد درمسند ج5 ص422 ومستدرك حاكم ج4 ص 515 وكنز العمال ج6 ص 88 ومجمع الزوائدج5 ص
245 وطبرانی وسمهودی ودیگران نیز نقل نموده اند .


*عمربن خطاب برسر قبرشیخ ابواء


بنقل محب الدین طبری هنگامی كه عمر همراه جمعی از یارانش به سفر حج می
رفته درقریه ابواء با پیر مردی برخورد می كند كه از عمر كمك خواسته است ، وقتی عمر
ازشسفر حج برمی گردد درهمان منزل قریه ابواء پیاده میشود وسراغ آن پیمرد را میگیرد
وبه اوخبر میدهند كه مرده است ، راوی می گوید :


( فكانی انظر الی عمر وقد وثب مباعدا مابین خطاه حتی وقف علی القبر – قبر
الشیخ - فصلی علیه ثم اعتنقه وبكی ) .


یعنی : ( من مثل اینكه عمر را می بینم كه جست وبا قدمهای بلند برسر قبر
آن پیر مرد ایستاد وبراو نماز خواند وسپس قبر اورا درآغوش گرفت وگریست
).


( الریاض النضرة ج2 ص 54 ) .


*انصاف بدهید


وقتی رفتار عمربن خطاب این گونه است وامام بزرك حنابله بنا به اعتراف خود
ابن تیمیه نسبت به شخصیتی چون شافعی این گونه تعظیم می كند وبعنوان تبرك از آب
غساله لباس او می نوشد ، چرا با مسلمانان د رتبرك جستن به آثار رسول اكرم صلی الله
علیه وآله وفرزندان آنحضرت وامان اهل بیت علیهم السلام مخالفت می كنند ، وچرا علمای
حنبلی باسیره عمربن الخطاب و نظریه امام احمد پیشوای خود مخالفت می نمایند ؟ ودر
مراسم حج مسلمانان را از بوسیدن قبر ومنبر پیامبر نهی كرده آنان را متهم به شرك
وبدعت می نمایند ؟!


*بنی امیه اولین منع كنندگان زیارت قبور


درروایت فوق ملاحظه فرمودید كه مروان بن حكم اموی كسی كه پیامبر اورا
ملعون دانسته است ابو ایوب انصاری آن صحابی جلیل القدر را از زیارت قبر پیامبر
وتبرك جستن به آن نهی می كند ، حال توجه بفرمائید كه پیامبر خدا صلی الله علیه وآله
درباره او چه فرموده است :


(لما ادخل علیه مروان بن الحكم قال (ص) : هوالوزغ ابن الوزغ ، الملعون
ابن الملعون ).


( وقتی مروان را برپیامبر (ص) وارد كردند فرمود : او وزغ توله وزغ وملعون
پسرملعون است ) .


(واز عایشه روایت كرده اند كه گفت رسول خدا (ص) فرمود : خداوند پدر مروان
را لعنت كند ، وهنوزمروان درصلب اوبود ، پس مروان گرفتارلعنت الهی
است).


( مستدرك حاكم نیسابوری ج4 ص 479 ) .


حاكم در مستدرك خود روایات بسیاری درملعونیت بنی امیه جمع آوری كرده وهمه
این روایات راهم صحیح شمرده است .


*نظرحجاج بن یوسف ثقفی :


حجاج بن یوسف ثقفی از حاكمان خونریز بنی امیه ازجمله كسانی است كه دراین
مورد بر ابن تیمیه ها ووهابیون ومزدوران انگلستان پیشی داشته ، دریك سخنرانی در
مسجد كوفه اعلان میكند :


(مرگ برآنان كه برگرد چند چوب واستخوان پوسیده می چرخند ، چرا اینان
نمیروند بر گرد كاخ امیر المؤمنین عبد الملك بچرخند ؟ مگر نمیدانند كه خلیفه انسان
بهتر از پیامبر اواست ؟!).


(النصایح الكافیة ابن عقیل ج1 ص106 )


آیه : 86


(اولئك الذین اشتروالحیوه الدنیا بالاخره ...

نوع مطلب :
برچسب ها : قرآن مجید، عمر، عایشه، مروان، بنی امیه، محمد،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 بهمن 1391 :: نویسنده : علی آل کاظمی
جمعه 6 مرداد 1396 10:09 ب.ظ
Great web site you've got here.. It's difficult to find high quality writing like yours these
days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!
پنجشنبه 15 تیر 1396 11:24 ق.ظ
Hey there, You have performed an incredible job. I'll definitely digg it and for my part
recommend to my friends. I am sure they'll be benefited
from this website.
سه شنبه 13 تیر 1396 12:55 ق.ظ
Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing ..
I will bookmark your site and take the feeds also?
I am satisfied to find so many helpful information right here in the put up, we need work out more strategies on this regard, thank you for sharing.

. . . . .
شنبه 3 تیر 1396 04:21 ب.ظ
Stunning quest there. What happened after? Take care!
پنجشنبه 18 خرداد 1396 06:25 ق.ظ
What's up every one, here every person is sharing these kinds of experience,
therefore it's good to read this web site, and I used
to go to see this website every day.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 12:12 ق.ظ
Excellent blog right here! Also your web site quite a
bit up very fast! What web host are you the usage
of? Can I get your affiliate hyperlink to your host? I want my website loaded up
as fast as yours lol
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

سایت پژوهشی حجة الاسلام والمسلمین استاد محقق علی آل کاظمی
مدیر وبلاگ : علی آل کاظمی
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :در این وبلاگ
در كل اینترنت
====== ===== ======= ===== =====